เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201323Ethics and Dental Professional Development 2
จริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้หลักฐานวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ความหมาย วิธีการจัดระดับหลักฐาน ทางวิชาการ ฐานข้อมูลวิชาการด้านทันตแพทย์ ระบบและวิธีการอ้างอิง การเตรียมบทความทางวิชาการและหลักการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และจริยธรรมการเผยแพร่หรือเสนอผลงานวิชาการ


Level of academic evidence in dentistry and academic database for dentistry; reference system; preparing academic articles; principles of participatory communication; ethics of published or presented academic papers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH