เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201321Removable Partial Denture Laboratory 2
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ การกรอแต่งส่วนพัก และแนวนำ บนฟันหลัก เพื่อรองรับฟันเทียมและการซ่อมฟันเทียมฐานอะคริลิก


The laboratory practice for designing and repairing removable partial dentures, grinding the main upper teeth in order to hold removable partial acrylic dentures and fixing removable partial acrylic dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH