เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201320Removable Partial Denture 2
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปบางส่วน การเคลื่อนไหวของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ การออกแบบ การกรอแต่งฟัน การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร สำหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ การเขียนใบสั่งงาน การลองโครง การเลือกและการเรียงซี่ฟัน กระบวนการสร้างฟันเทียม การใส่ฟันเทียม คำแนะนำผู้ป่วย การแก้ไขและการซ่อมฟันเทียม


Patient’s examination diagnosis and treatment planning, movement and principle of removable partial dentures, tooth preparation for removable partial dentures, jaw relation record for removable partial dentures, work authorization for removable partial dentures, trial fitting of the framework, the selection and arrangement of articulator teeth, the process of removable partial dentures, insertion of removable partial dentures and patient’s instructions, complaints and removable partial denture adjustment; repairing of the removable partial dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH