เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201317Periodontal Treatment 1
ปริทันต์บำบัด 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เครื่องมือพื้นฐานทางปริทันตวิทยา การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การวางแผนการรักษา และการรักษาทางปริทันต์ระยะต่าง ๆ (Emergency,systemic and hygienic phase) และการพยากรณ์โรค ปริทันต์


Basic periodontal instruments, charting, and periodontal treatment plan, emergency phase, systemic phase and hygienic phase of periodontal treatment and periodontal prognosis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH