เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201316Oral Diagnosis 1
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการซักประวัติ บันทึกประวัติผู้ป่วยทั้งทางทันตกรรม ทางการแพทย์ ประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ดูสุขภาพองค์รวม การตรวจร่างกายทั่วไป เน้นศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ภายในปากทุกบริเวณ และสิ่งพึงสังเกต


Procedures for taking medical and dental histories, health evaluation, clinical examination in and about the face, the neck and other relevant areas.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH