เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201315Basic Oral Surgery 1
พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางศัลยศาสตร์ การอักเสบ การหายของแผล กลไกการห้ามเลือด เทคนิค การเย็บและวัสดุเย็บแผล การถอนฟัน และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลังถอนฟัน การผ่าตัดปลูกฟัน แผ่นเหงือก ยาระงับปวด และยาปฏิชีวนะในทางทันตกรรม เรียนรู้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปากและวิธีใช้


Principles of oral surgery, inflammation and wound healing, hemostasis, suture techniques and suture materials, exodontias and management of complications, tooth transplantation, flaps, analgesic drugs and antibiotics in dentistry and armamentarium in oral surgery.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH