เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201313Operative Dentistry Laboratory 2
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง เตรียมโพรงฟัน และการบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฝึกการใช้เครื่องมือในงานหัตถการ ตำแหน่งวางท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่


Practicing in simple cavity preparation and filling for tooth colored restorative material in dentoform and pre-clinical training using model head, practice in using operative instruments, setting positions and posture for operative treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH