เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201311Oral Pathology Laboratory
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ ของฟัน ปาก ขากรรไกร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกกับจุลพยาธิวิทยา


Laboratory study of the pathologic features of oral diseases by light microscope, and the relation of clinical and histopathologic features.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH