เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2201309Cariology 2
วิทยาโรคฟันผุ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเกิดโรคฟันผุไปสู่เนื้อเยื่อในคลองรากฟัน การตรวจลักษณะทางคลินิกของโรคฟันผุ ลักษณะทางภาพรังสี จุลพยาธิวิทยา เนื้อฟัน คลองรากฟัน ปลายรากฟัน และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน รวมทั้งเรียนรู้การควบคุมโรค อุปกรณ์การวินิจฉัยโรคฟันผุ การรักษา และป้องกันโรค


Effect of caries on pulp-dentin complex, clinical findings, clinical and oral examinations, radiographic findings and histology of pulp and periapical diseases, including in caries prevention, advanced methods and equipments in diagnosis of caries, concept or technology in caries prevention.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH