เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2201309Cariology 2
วิทยาโรคฟันผุ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเกิดโรคฟันผุไปสู่เนื้อเยื่อในคลองรากฟัน การตรวจลักษณะทางคลินิกของโรคฟันผุ ลักษณะทางภาพรังสี จุลพยาธิวิทยา เนื้อฟัน คลองรากฟัน ปลายรากฟัน และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน รวมทั้งเรียนรู้การควบคุมโรค อุปกรณ์การวินิจฉัยโรคฟันผุ การรักษา และป้องกันโรค


Effect of caries on pulp-dentin complex, clinical findings, clinical and oral examinations, radiographic findings and histology of pulp and periapical diseases, including in caries prevention, advanced methods and equipments in diagnosis of caries, concept or technology in caries prevention.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH