เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201305Periodontology
ปริทันตวิทยา
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจวินิจฉัยทางปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์ ลักษณะการทำลายของกระดูกเบ้าฟัน รอยโรค และลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์


Periodontal diseases, periodontal examination and diagnosis, periodontal pockets, patterns of bone destruction and radiographic feature of periodontal disease.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH