เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201302Dental Materials
ทันตวัสดุศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในทางทันตกรรม มาตรฐานและข้อกำหนดของทันตวัสดุ ความเข้ากันของวัสดุกับเนื้อเยื่อ โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ เซรามิกทางทันตกรรม วัสดุทำฐานฟันเทียมชนิดอะคริลิก และโลหะ ขี้ผึ้งทางทันตกรรม ลวดโลหะและรากเทียม วัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด วัสดุ ขัดแต่งงานทันตกรรม วัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมหัตถการ เช่น อมัลกัม เรซินคอมโพสิต กลาสไอโอโนเมอร์ วัสดุปิดหลุมร่องฟัน ซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ และวัสดุอุดคลองรากฟัน


Properties of dental materials, standardization and qualification of dental materials, incorporation of materials and tissues, structure and properties of dental polymers and ceramics, acrylic and metallic denture base materials, dental waxes, dental wires and dental implant materials, all kinds of impression materials, dental polishing materials, operative dentistry materials such as dental amalgam, resin composite, glass-ionomer, filling materials, prevention of pit and fissure caries, types of cement and endodontic materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH