เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201301Student Quality Development through Activities 2
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้วยกิจกรรม 1 และ 2 มาประยุกต์ใช้และร่วมสร้างกิจกรรมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีวินัย มีจิตสาธารณะ สังคมการเรียนรู้อย่างสร้างสุข การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


Application of the knowledge and experience from student quality development through activities 1-2, create activities which will help living with discipline and having public-mindedness, social learning with satisfaction, promotion of individual health for the community and environment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH