เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201214Pathology for Dental Students
พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (2-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับพยาธิวิทยาทั่วไป เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับโรคต่าง ๆ ในวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก อันได้แก่ ลักษณะเซลล์ กลไก และกระบวนการการทำงานผิดปกติของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในแต่ละระบบในสภาวะก่อโรค


The basis of general pathology including etiology or cause of disease; pathogenesis or the sequence of events in the response of the cells or tissue, or the whole organism, to the etiology; morphologic changes; and functional derangements of clinical significance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH