เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201213Ethics and Dental Professional Development 1
จริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะถึงความสำคัญของเป้าหมาย การศึกษา ในวิชาชีพทันตแพทย์ ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นเข้าศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมตนสู่วิชาชีพที่เหมาะสม มีคุณค่า เรียนรู้การคิด และวิพากษ์แบบมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม หลักจริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์


The significance of the dental career from the first year on, in order to prepare for the career and analyze group processes, ethics, the sufficiency economy philosophy, communication and relationships with insight.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH