เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201212Operative Dentistry Laboratory 1
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลองแสดงการสบฟัน และหัวกะโหลกจำลองเพื่อเตรียมโพรงฟัน และการบูรณะฟัน ฝึกการใช้เครื่องมือ การจัดตำแหน่งในการทำงานที่เหมาะสมทั้งเด็กและผู้ใหญ่


Practicing in simple amalgam cavity preparation and filling in dentoform and pre-clinical training using model head, practice in using operative instrumental and setting position and posture for operative treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH