เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201211Basic Operative Dentistry 1
พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอุดฟัน คำศัพท์ การจำแนกรอยโรค วิธีการกรอแต่งโพรงฟัน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการอุดฟัน การจัดตำแหน่งผู้ป่วยและทันตแพทย์ในการปฏิบัติงาน การบูรณะฟันด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การวางแผนการรักษาในรอยโรคชนิดต่าง ๆ และปัจจัยทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการบูรณะฟันทั้งเด็กและผู้ใหญ่


Basic knowledge about operative treatment, definition and nomenclature on operative dentistry, classification of cavity preparation, cavity preparation and instruments for cavity preparation, position and posture for dentist and patient in operative treatment. Restoration in various cavity classifications, occlusion in operative dentistry. Treatment of carious lesions and biological aspects in operative procedures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH