เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201210Dental Roentgenology
ทันตรังสีวิทยา
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐาน หลักการ คุณสมบัติและปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ ผลทางชีววิทยา อันตราย การป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี หลักการของเครื่องเอกซเรย์ การสร้างภาพรังสี ฟิลม์เอกซเรย์ทาง ทันตกรรม ห้องมืด การล้างฟิลม์ คุณภาพของภาพรังสี การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก หลักการสร้างภาพโทโมกราฟฟี่ การภ่ายภาพรังสีพานอรามิก และลักษณะกายวิภาคที่ปรากฏ การถ่ายภาพรังสี ทางทันตกรรมแบบดิจิตอล วิธีการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคแบบอื่นๆ ที่ทันสมัย การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี แนวทางการสั่งถ่ายภาพ และหลักการพื้นฐานในการอ่านผลภาพรังสี


Basic knowledge related to radiation and the production of X-radiation, interaction of X-ray with matter, radiation biology, radiation hazards and radiation protection.The X-ray machine, image formation, dental film, dark room, image processing and image quality. Intraoral and extraoral techniques, how to make tomography images, panoramic X ray radiation images and their anatomy, digital dental X-ray image and other up-to-date techniques for dental radiography.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH