เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201209Basic Periodontology
ปริทันตวิทยาพื้นฐาน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างอวัยวะปริทันต์ ความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะปริทันต์ การจำแนกชนิดของโรคปริทันต์ บทบาทของคราบจุลินทรีย์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรค กลไกการเกิดโรค และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในโรคปริทันต์


Anatomy of the periodontium and its ability to adapt itself, classification of periodontal diseases, the role of microorganism stain and the etiology of periodontal diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH