เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201207Oral Histology Laboratory
ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะจุลกายวิภาคปกติของเนื้อเยื่อฟัน ปาก และอวัยวะข้างเคียง และฝึกปฏิบัติการเตรียมชิ้นเนื้อเพี่อศึกษาทางจุลกายวิภาค


Microscopic study of normal oral tissue, mouth and surrounding organs and tissue preparation for histologic study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH