เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201206Oral Histology
จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะเซลล์ หน้าที่เซลล์ของฟัน เยื่อบุช่องปาก อวัยวะข้างเคียง การเจริญพัฒนาของฟัน ช่องปาก การขึ้นและหลุดของฟันน้ำนม ทฤษฎีวิธีการเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์


Basic knowledge of cell structures and functions of the dental tissue, oral mucous membrane and the structures with their development. Tooth eruption and shedding of primary teeth and histologic tissue preparation in routine laboratory techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH