เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201204Dental Anatomy
ทันตกายวิภาคศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจำแนก การเรียกชื่อ และสัญลักษณ์ ของฟันมนุษย์ รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ รูปร่าง อายุการขึ้น ความแตกต่างระหว่างฟันน้ำนม และฟันแท้ ความสัมพันธ์ของฟันในขากรรไกร การนำความรู้ ทางทันตกายวิภาคศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก


The morphology, coronal landmarks, nomenclature, position, function and chronology of deciduous and permanent teeth, the relationship between inner teeth and jaw and how to apply dental anatomy for use in the clinic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH