เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201101Student Quality Development through Activities 1
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การร่วมในกิจกรรมที่จะพัฒนาความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การปรับตัวในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และต่อสังคม เช่นความมีวินัย มีสัมพันธภาพและการทำงาน เป็นทีม


Participation of first year students in various activities in preparation for full acceptance in university life: adjustment in personal and social developments involving self-discipline, socializing and working in teams.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH