เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1103103Biology for Medical Sciences
ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและระเบียบวิธีการทางชีววิทยา เคมีเพื่อการดำรงชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบควบคุมการทำงานของเซลล์และโรค ที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายทางชีวภาพและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต พลวัตประชากรและระบบนิเวศ


Concept and methodology in biology; the chemical context of life; cellular structure and functions; genetic materials and inheritance; cell control and their links to diseases; biological diversity and related topics to medical sciences; community interactions; population ecology and growth dynamic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH