เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1103103Biology for Medical Sciences
ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวความคิดและระเบียบวิธีการทางชีววิทยา เคมีเพื่อการดำรงชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบควบคุมการทำงานของเซลล์และโรค ที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายทางชีวภาพและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต พลวัตประชากรและระบบนิเวศ


Concept and methodology in biology; the chemical context of life; cellular structure and functions; genetic materials and inheritance; cell control and their links to diseases; biological diversity and related topics to medical sciences; community interactions; population ecology and growth dynamic.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH