เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112404Cooperative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเต็มรูปแบบโดยอยู่ภายใต้การดูแลและประเมินของสาขาวิชา การเขียนรายงานผลการฝึกประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองในการประเมินผล


A full training in cooperative organizations related to the field of study under the program’s supervision and evaluation; writing up report the training experience for self-evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH