เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112415Engineering Safety
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมอุบัติภัยในงานทางวิศวกรรมและความจำเป็นของการป้องกันอุบัติภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เช่น ในการวางผังโรงงาน การติดตั้งเครื่องป้องกันในเครื่องจักร การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน เช่น การใช้เครื่องจักร การเชื่อม ระบบไฟฟ้า สารพิษ สารไวไฟ และวัตถุระเบิด องค์กรและการบริหารความปลอดภัย การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในอุบัติเหตุ


Overview of accident in engineering and needs of accident prevention; planning for safety such as plant layout, machine guarding and maintenance; safety in specific hazard such as handling of materials, welding, electricity, toxic materials, flammable and explosive materials; organization and administration of safety program, safety training; cost analysis in accidents.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH