เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112414Engineering Tools Design
การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ จับชิ้นงานและเครื่องมือตัด ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนภายใต้แรงคงที่และแรงผันแปร การศึกษาและการคำนวณแรงรูปแบบต่างๆที่เครื่องมือกระทำต่อชิ้นงาน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การประมาณค่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากการตัดวัสดุ การสึกหรอ สมรรถนะและอายุการใช้งานของเครื่องมือ ความคุ้มค่าในการผลิต หลักการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างเครื่องมือทางวิศวกรรม


Jigs, fixtures and cutting tool designs; theory of failure used in design of engineering tools subjected to constant and varied loads; the experimental and theoretical determination of tooling and cutting forces on engineering work pieces; thermal aspects of materials cutting, tool materials, tool wear, tool life and machinability, economics of machining; principle of materials selection for engineering tools manufacturing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH