เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112408Introduction to Industrial Ceramics
เซรามิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุตสาหกรรมเซรามิกโดยภาพรวม มูลค่าทางการตลาด และปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อการตลาด อุตสาหกรรมเซรามิกหลักในประเทศ ได้แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบดั้งเดิม ซีเมนต์ แก้ว วัสดุทนไฟ ยิปซัม วัตถุดิบ วิธีการผลิต


Overview of ceramic industry; market value and basic marketing factors; main ceramic industry in the country such as conventional ceramics, cement, glass, refractories, gypsum; raw materials; production processes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH