เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112407Electroceramics
อิเล็กโทรเซรามิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้อิเล็กโทรเซรามิกได้แก่ วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริกและฉนวน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแม่เหล็ก การผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และแนวโน้มในอนาคตของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์


Fundamental principles and applications of electroceramics, including conductors, dielectrics and insulators, piezoelectrics, pyroelectrics, electro-optics, magnetics; fabrications future trend of electroceramics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH