เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112406Biopolymers and Biocomposites
พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการปรับแต่งพอลิเมอร์ทางชีวภาพ การออกแบบสำหรับวัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพ วัสดุเสริมแรงและพอลิเมอร์เมทริกซ์ทางชีวภาพ สมบัติและการประยุกต์ใช้


Biopolymers: types, structures, properties and modification; biocomposites design; reinforcements and biopolymer matrices; functions and applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH