เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112401Materials Selection and Design
การคัดสรรและการออกแบบวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบ กระบวนการคัดเลือกวัสดุ แผนภูมิแสดงสมบัติของวัสดุ ผลกระทบอันเกิดจากองค์ประกอบ กระบวนการผลิต และโครงสร้าง ต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุ การเปรียบเทียบสมบัติกับสมรรถนะของวัสดุ กรณีศึกษาของกระบวนการผลิตและการออกแบบวัสดุ กรณีศึกษาของการคัดเลือกวัสดุ


Criteria and concept in design; materials selection process; material property charts; effects of composition, processing, and structure on materials properties; properties versus performance of materials; case studies of materials processing and design; case studies of materials selection.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH