เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102203Human Anatomy and Physiology
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ ส่วนประกอบของร่างกายปกติในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของมนุษย์ และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ


Normal structure and functions of human cells, tissues, and organs, and the relationship between different body systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH