เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112409Nanomaterials
วัสดุนาโน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดของวัสดุนาโน การสังเคราะห์ อุปกรณ์ในการวัดวิเคราะห์และการคำนวณ หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการขึ้นรูปวัสดุนาโน สมบัติใหม่ในระดับนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในปัจจุบันและในอนาคต


Types of nanomaterials; synthesis, analysis and computational tools; scientific principles for assembly of nanostructured materials; new properties at the nanoscale; existing and emerging applications of nanomaterials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH