เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112202Materials Engineering Lab 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1112201

Course Description
หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน การเตรียมชิ้นทดสอบ ปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการทดสอบสมบัติทางกล การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจากผลการทดลอง


Standard mechanical testing principles and methods; specimen preparation; operation of mechanical testing instrument; data collection and analysis procedures; result interpretation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH