เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1112202Materials Engineering Lab 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1112201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00103S4LAB20164M  
  อังคาร09:00-12:00107/1S4LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
 • อาจารย์ ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 220-16-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปพอลิเมอร์ การขึ้นรูปเซรามิก การขึ้นรูปแก้ว


  Raw materials preparation; metal processing; polymer processing; glass processing.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH