เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112201Materials Engineering Lab 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ข้อพึงปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ ความหนาแน่น สมบัติทางกล ทางไฟฟ้าและทางความร้อน เป็นต้น การฝึกทักษะการเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การจำแนกลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัสดุต่างชนิด กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการขึ้นรูปและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ


Introduction to materials engineering laboratory good practices; physical property testing including density, basic mechanical, electrical and thermal properties of various classes of materials; specimen preparation practices for optical microscopy observation; materials identification using microstructure information; material processing –microstructure relationship case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH