เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112303Thermodynamics and Kinetics of Materials
อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบและกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานและงาน เอนทาลปี ความจุความร้อน งานในระบบอุณหภูมิคงที่ ความดันคงที่และความร้อนคงที่ สมการสถานะ เอนโทรปี เครื่องยนต์สันดาป ศักย์เคมี สมดุลเฟสและการเปลี่ยนเฟสแบบอันดับหนึ่งและสอง กฎเฟสของ Gibbs การตีความ และการทำนายแผนภาพเฟสแบบ 1, 2 และ 3 องค์ประกอบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคเมื่อมีการเปลี่ยนเฟส แผนภาพของ Ellingham กฎของ Sievert การเคลื่อนที่ของอะตอมและเส้นทางการแพร่ การเกิดสารประกอบ จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง สมการของ Gibbs-Duhem แผนภาพ Pourbaix คอลลอยด์ พื้นผิวและรอยต่อ


Thermodynamic systems and processes; thermodynamic laws; energy and work, enthalpy, heat capacity, isothermal, isobaric and adiabatic work; equation of states; heat engine, chemical potentials; phase equilibrium, first and second order transition; microstructural change upon phase changes; Ellingham diagrams; Sievert’s law; Mobility of atoms and diffusion path; formation of compounds; Gibbs-Duhem equation; Pourbaix diagrams; colloids; surfaces and interfaces.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH