เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102201Chemistry for Engineers
เคมีสำหรับวิศวกร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มวลสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอมพื้นฐาน โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ ธาตุหมู่หลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี


Stoichiometry and basis of the atomic theory; electronic structures of atoms; periodic properties; representative elements; nonmetal and transition metals; chemical bonds; properties of gas, liquid, solid and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH