เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112101Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคการเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ จุดภาพฉายจากผิวหน้า เส้นโค้ง การเขียนแบบภาพฉายจากมุมที่ต่างกัน การเขียนอักษร ขนาดและค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ การใช้โปรแกรม CAD


Basic and standard engineering drawing techniques; projection point from surface, arch lines, and projection drawing from different points; lettering; dimensioning and tolerance; the use of CAD program.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH