เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1112101Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50111S2LAB301812M  
  พฤหัสบดี09:00-11:50111S2LAB      
  พุธ08:00-08:50B 208E3LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 130-18-12
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  เทคนิคการเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ จุดภาพฉายจากผิวหน้า เส้นโค้ง การเขียนแบบภาพฉายจากมุมที่ต่างกัน การเขียนอักษร ขนาดและค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ การใช้โปรแกรม CAD


  Basic and standard engineering drawing techniques; projection point from surface, arch lines, and projection drawing from different points; lettering; dimensioning and tolerance; the use of CAD program.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH