เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1112101Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคการเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ จุดภาพฉายจากผิวหน้า เส้นโค้ง การเขียนแบบภาพฉายจากมุมที่ต่างกัน การเขียนอักษร ขนาดและค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ การใช้โปรแกรม CAD


Basic and standard engineering drawing techniques; projection point from surface, arch lines, and projection drawing from different points; lettering; dimensioning and tolerance; the use of CAD program.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH