เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1112101Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50111S2LAB871M  
  อังคาร08:00-08:50310C1LECT-1      
  ศุกร์13:00-15:50111S2LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 28-7-1
  วันสอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 6 พ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร13:00-15:50111S2LAB15312F  
    อังคาร08:00-08:50310C1LECT-1      
    ศุกร์13:00-15:50111S2LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 6 พ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: เรียนร่วมตอนเรียนที่ 1
  Course Description
  เทคนิคการเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ จุดภาพฉายจากผิวหน้า เส้นโค้ง การเขียนแบบภาพฉายจากมุมที่ต่างกัน การเขียนอักษร ขนาดและค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ การใช้โปรแกรม CAD


  Basic and standard engineering drawing techniques; projection point from surface, arch lines, and projection drawing from different points; lettering; dimensioning and tolerance; the use of CAD program.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH