เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1807408Industrial Sanitation and Hygiene
สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลอุตสาหกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์หลักการทางสุขศาสตร์และสุขาภิบาลใช้ในงานอุตสาหกรรม หลักการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายในสถานประกอบการ


The application of sanitation and hygiene principles to industrial processes, and the principles of protection of workers from occupational.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH