เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807407Clean Technology
เทคโนโลยีสะอาด
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีสะอาด การเกิดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ เทคนิคการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด การนำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Concepts and ideas of clean technology, industrial waste, systematic industrial waste management and disposal, inspection, assessment of processes and products according to clean technology, the application of clean technology to industrial process, and related legislation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH