เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807312Introduction to Environmental Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และของเสีย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบบำบัดมลพิษเบื้องต้น


Introduction to environmental engineering and application in environmental health management; impact of pollutants on the human and environment; analysis; prevention and control of air pollution; wastewater and solid waste; mathematical models for basic design of pollution treatment systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH