เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807406Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถปฏิบัติทักษะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม


Provide students with a full time field training in a reputable selected industry or company as a full time employee; development of the graduate quality according to the stakeholder needs; student can practice in the holistic environmental health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH