เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807201Environmental Microbiology and Parasitology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์และปรสิตที่สำคัญทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ เมตาบอลิซึมของเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบ การจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ วงชีวิตของปรสิต


The characteristics of the important microorganisms and parasites in environmental health; growth, reproduction, metabolism of microorganisms; test and classification of microorganisms; parasite life cycle.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH