เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807410Disaster Management and Environmental Health
การจัดการภัยพิบัติและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของภัยพิบัติ ผลกระทบของภัยพิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ การอพยพและการฟื้นฟู การวางแผน ระบบ แนวทาง โปรแกรมการจัดการภัยพิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


Type of disaster, effect of disaster on health and environments. Disaster preparedness, response, recovery, and mitigation resources for environmental health, plans, systems, guidelines and programs that guide the role of environmental health during the disaster management cycle.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH