เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1807409Energy and Environment
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทและแหล่งพลังงาน รูปแบบการใช้พลังงาน ความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ออกแบบแนวทางอนุรักษ์และจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ


Category and source of energy; energy use pattern; importance of energy and environment; analysis of energy usage impact on environment; planning and managing environmental problems from energy usage; design energy management plan for environment and health
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH